Loading Video...

Undangon ang binata nga pamaagi sa pagkinabuhi (Put Away Childish Ways)

Gihatagan nato ug dakong panahon para lang masiguro ang mga butang sa kinabuhi- sama sa pagpanrabaho, negosyo,desisyon para sa pamilya. Apan, kabahin sa relasyon nato sa Diyos ug ang mga desisyon kabahin sa relihiyon, mao ra ba’g napasagdan sa kadaghanan ang hamtong nga klasing pagdisisyon ug padayong nahuptan ang maong istado sa kadaghanan. Dili ba angay nga ang mga disisyong pangrelihiyon mahatagan ug parehong hamtong nga mga disisyon niining kinabuhia?
(ENGLISH TRANSLATION)
We spend so much time being certain of things in life – our career, investments, family decisions. But when it comes to our relationship with God and religious decisions, it seems for many their mature decision-making process is disregarded and many maintain a status quo. Shouldn’t religious decisions to be met with the same maturity as other life decisions?