Kaluwasan Pinaagi Sa Pagkahamtong Espirtual (Salvation Through Spiritual Maturity)

Kada tawo naay ambisyon o tumong na gusto niyang makab-ot, para usab himuong inspirasyon aron siya makalahutay hangtud sa katapusan. Ang pinaka-komon nga ambisyon ay ang mga butang nga naay kapahimuslan sa pang adlaw-adlaw kinabuhi. Ang pinakabantugang kapahimuslan sa atong kinabuhi ay ang pag-alagad sa Dios ug ang pag-angkon sa kaluwasan – kung dako kaayo ang kaluwasan, unsa-on man maangkon sa tawo ang kaluwasan?

[English Translation]

Every person has an ambition or goal that he or she wants to reach which serves as their inspiration to keep on going until the end. The most common of ambitions are those that will benefit us in daily living. The greatest benefit to our lives though would be to serve God and obtain salvation – but as great as salvation is, how does one attain salvation?