Loading Video...

Dili sa Bisan asa nga lugar o bisan unsa nga (Not in Any Place or Manner)

Nagatoo kita, nga ang pagalagad sa Dios ang bilihon ug una sa tanan nga katungdanan sa tanang tawo. Apan, wala magkahiusa ang kadaghanan sa pamaagi sa pagalagad sa Dios, tungod sa kaylap nga pagtoo sa uban, nga husto na daw sa bisan asa ug sa bisan unsa nga pamaagi nga gusto sa tawo ang pagsimba sa Diyos. Ang Dios ba nagatudlo kanato sa Biblia nga bisan asa ug bisan unsa nga lamang nga pamaagi ay igo na sa pagsimba kaniya? We believe that serving god is the primary duty of all people. However, many people are divided on how it should be done because of the widespread belief that it’s up to the individual where and how to worship God. Does God instruct us in the Bible that any place or any manner is sufficient worship?